Sandanski1.com

ВИДЕО. 14 са вече животните в зоокъта към парк "Свети Врач" - град Сандански

ВИДЕО. Тържествена заря-проверка в чест на 90-годишнината на град Сандански ВИДЕО. Тържествена заря-проверка в чест на 90-годишнината на град Сандански

Къде са туристите? Незапомнен срив на туризма в началото на сезона Къде са туристите? Незапомнен срив на туризма в началото на сезона - цели 15%, за някои пазари дори 20%

Официална церемония (първа копка) за ефективното начало на изпълнението на дейностите за информираност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0169 Официална церемония (първа копка) за ефективното начало на изпълнението на дейностите за информираност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0169

13 Feb 2017 :: Sandanski1.com

Обща му стойност е 1 617 208.00 лева

Сандански Официална церемония (първа копка) за ефективното начало на изпълнението на дейностите за информираност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0169 ул. Александър Буйнов №19, 21 и 23 На 13 февруари 2018 г., в присъствието на зам.-кмета на Община Сандански Вангел Анталавичев, граждани, представители на фирмите-изпълнители и експерти от Общинска администрация, бе извършена официална церемония (първа копка) за ефективното начало на изпълнението на дейностите за информираност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0169 "Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. "Пирин" № 29-31, ул. "Христо Ботев" № 7-9, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, ул. "Княз Борис І" № 5, ул. "Бистрица" № 5, ул. "Александър Буйнов" №19, 21 и 23, ул. "Юрий Гагарин" №2-4 и ул. "Асен Хадживасилев" №1, град Сандански, Община Сандански". в град Сандански, Община Сандански", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", процедура "Енергийна ефективност в периферните райони" BG16RFOP001-2.001.

Обща цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради в град Сандански.

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите, частна собственост, намиращи се в град Сандански, Област Благоевград, на следните адреси: "Пирин" № 29-31, ул. "Христо Ботев" № 7-9, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17-19, ул. "Княз Борис І" № 5, ул. "Бистрица" № 5, ул. "Александър Буйнов" № 19, 21 и 23, ул. "Юрий Гагарин" №2-4 и ул. "Асен Хадживасилев" №1 съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020.

Проектът предвижда изпълнение на следните дейности:

1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградите.
2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
2.1 По външните сградни ограждащи елементи: подмяна на дограма (прозорци, врати и други) - топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и други).
2.2 По системите за поддържане на микроклимата.
2.3 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградите в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на сградите.

Изпълнител на строителството за сградите на ул. "Александър Буйнов № 19, 21, 23 и ул. "Юрий Гагарин" № 2-4 е "Генов и Ко" ЕООД, на сградите на ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17-19, ул. "Пирин" № 29-31 и ул. "Асен Хадживасилев" № 1 - град Сандански, Община Сандански е "АТ Инженеринг 2000" ООД.

Изпълнител за сградите на ул. "Княз Борис I" № 5, ул. "Бистрица" № 5, "Христо Ботев" № 7-9 все още не е избран, тъй като договорът с избрания изпълнител бе прекратен.

Изпълнител на строителен надзор за сградите на ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17-19, ул. "Пирин" № 29-31 и ул. "Асен Хадживасилев" № 1 - град Сандански, е "Рутекс" ООД.

Изпълнител на строителен надзор за сградите на ул. "Александър Буйнов № 19, 21, 23 и ул. "Юрий Гагарин" № 2-4, ул. “Княз Борис I” № 5, ул. "Бистрица" № 5, "Христо Ботев" № 7-9 е "Контролс" ООД.

Обща стойност на проекта: 1 617 208.00 лева.

Продължителност на проекта: 30 месеца.

Дата на стартиране: 26.10.2016 година.

Дата на приключване: 26.04.2019 година.

---

Този документ е създаден в рамките на проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0169 “Повишаване на енергийната ефективност на сградите на "Пирин" № 29-31, ул. "Христо Ботев" № 7-9, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №17-19, ул. "Княз Борис І" № 5, ул. "Бистрица" № 5, ул. "Александър Буйнов" №19, 21 и 23, ул. "Юрий Гагарин" №2-4 и ул. "Асен Хадживасилев" №1, гр. Сандански, Община Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041