Sandanski1.com

ООН: Само 3.8 млн. ще са българите през 2100 г. ООН: Само 3.8 млн. ще са българите през 2100 г.

Из историята на Сандански. Учителската стачка през 2007 годинаВИДЕО. Из историята на Сандански. Учителската стачка през 2007 година

Сесия на ОбС - Сандански. Дневен ред, 22 февруари Сесия на ОбС - Сандански. Дневен ред, 22 февруари

Проект: BG16RFOP001-2.001-0076-C01 На 15 март 2017 година в Сандански бе представен официално проект "Енергийна ефективност на административна сграда - Общинска администрация Сандански, Община Сандански"

20 Mar 2017 :: Sandanski1.com

Бенефициент на проекта е Община Сандански, а стойността му - 487 539.20 лв.

На 15 март 2017 година в Сандански бе представен официално проект Енергийна ефективност на административна сграда - Общинска администрация Сандански, Община Сандански


На 15 март 2017 година в Сандански бе пред-ставен официално проект: BG16RFOP001-2.001-0076-C01 "Енергийна ефективност на административна сграда - Общинска администрация Сандански, Община Сандански".

На 15 март 2017 година в Сандански бе пред-ставен официално проект: BG16RFOP001-2.001-0076-C01

Общата цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на публичната инфраструктура в град Сандански – опорен център на IV-то ниво на националната полицентрична система.

Ще бъде постигнат най-малко клас на енерго-потребление "С" в сградата на Общинска администрация Сандански, Община Сандански, ще се намалят разходите за енергия и постигнато по-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергопотребление, а косвено - намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове центрове на полицентричната система.

Бенефициент на проекта е Община Сандански, а стойността му - 487 539.20 лв.

Проектът е съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие с 404 208.32 лв. Наци-оналното съфинансиране е 71 330.88 лв, а собственият принос на Община Сандански - 12 000.00 лв.

Продължителността на проекта е 30 месеца. Той започна на 19 септември 2016 година и ще приключи на 19 март 2019 година.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

---

Този документ е създаден в рамките на Проект: BG16RFOP001-2.001-0076-C01 "Енергийна ефекти-вност на административна сграда - Общинска администрация Сандански, Община Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата от-говорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3