Sandanski1.com

Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност? Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност?

История на Ловно-рибарско дружество История на Ловно-рибарско дружество СОКОЛ1920, Сандански

Конспирация от пето поколение: как социалните мрежи превърнаха 5G в невидима заплаха Конспирация от пето поколение: как социалните мрежи превърнаха 5G в невидима заплаха

Кметът Кирил Котев даде символичен старт на дейностите по саниране на жилищни сгради Кметът Кирил Котев даде символичен старт на дейностите по саниране на жилищни сгради

11 Aug 2017 :: Sandanski1.com

Той пожела на строителите спорна и успешна работа, на гражданите по-малко затруднения

Кметът Кирил Котев даде символичен старт на дейностите по саниране на жилищни сгради


В присъствието на граждани от сдруженията на собствениците от трите сгради, които ще бъдат санирани на ул. "Св. св. Кирил и Методий", ул. "Чудомир Кантарджиев" и ул. "Никола Вапцаров", непосредствено до жилищнен блок №4 на тази улица, кметът на Община Сандански Кирил Котев, даде символичен старт на строителните дейности.

Кметът Кирил Котев даде символичен старт на дейностите по саниране на жилищни сгради

Той пожела на строителите спорна и успешна работа, на гражданите по-малко затруднения в хода на строително-монтажните работи и дълги години на ползване, след завършването им.

Граждани изразиха увереност, че качеството на строителството ще бъде стриктно контролирано от строителния надзор и експертите в Община Сандански.

За здраве и успешна работа всички присъстващи се почерпиха с традиционна сладка пита.

По проект "Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул."Св. св. Кирил и Методий" №33 и 33А, ул."Чудомир Кантарджиев" №23, ул. "Никола Вапцаров" №39, - град Сандански, Община Сандански", изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0174-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. на 10.082017 г. официалното събитие "Първа копка" е част от дейност "Информираност и публичност" на проекта.

Събитието цели да осигури максимална информираност, публичност и прозрачност на проекта чрез разнообразни средства за масово осведомяване.

По този начин се създава широка обществена подкрепа за реализацията на дейностите и гарантиране на устойчивостта на резултатите на проекта.

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, частна собственост, намиращи се в град Сандански, на следните адреси:

1. Ул."Св.Св.Кирил и Методий" №33 и 33А
2. Ул."Чудомир Кантарджиев" №23
3. Ул. "Никола Вапцаров" №39


и съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020.

Целевите групи на този проект са гражданите живеещи и/или ползващи жилищните сгради, предмет на интервенцията, представителите на бизнеса - директно участващи в реализацията на дейности по проекта, Общинска администрация, както и граждани заинтересовани от реализация на енергоефективни дейности със собствено или външно финансиране.

Целите на проекта са в съответствие с основната цел на настоящата процедура - повишаване на енергийната ефективност на частни сгради в общини от четвърто ниво на националната полицентрична система, както и със специфичните цели намаляване на разходите за енергия, водещо до по ниски емисии парникови газове, подобряване качеството на въздуха, удължаване на жизнения цикъл на сградите и подобряване привлекателността и традиционните функции на малките и средни градове - локaлни и микрорегионални опорни центрове в националната полицентрична система.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: осъвременени и ремонтирани три броя жилищни сгради в град Сандански - отговарящи на актуалните изисквания за енергийна ефективност и придобили нов естетически облик, водещ до подобряване на градската среда и качеството на живот в нея.

Потребността от реaлизацията на комплекса от мерки за подобряване на енергийната ефективност е свързана с недоборото им материално техническо състояние и големите енергийни загуби.

Информация за самите сгради обект на интервенция:

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул."Чудомир Кантарджиев" №23.

Сградата се състои от 1 (един) вход и 6 (шест) броя самостоятелно обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са 6 (шест) броя, като всички са частна собственост. В сградата няма обособени обекти със стопанска дейност. В сградата няма изграден асансьор.

Строителството на сградата е започнало в началото на 50-те години като еднофамилни жилищна сграда, а днешния си вид придобива след завършване на надстрояване през 1986 г.

Състои се от четири етажа и един полуподземен етаж, в който са разположени мазетата. Понастоящем в сградата живеят 17 човека

Категория на строежа: четвърта
Застроена площ: 264.23 кв. метра
Разгъната застроена площ: 1584.92 кв. метра

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул. "Никола Вапцаров" №39

Жилищният блок е построен през 1980 г. чрез система на изпълнение на строителството ""пакетно повдигащи се плочи". Състои се от сутерен и шест етажа – 5 типови етажа и 1 етаж, където са разположени тавански помещения. Сградата се състои от 1 (вход) входа и 20 (двадесет) броя самостоятелно обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са 20 (двадесет) броя, като всички са частна собственост. На всеки етажи има по два тристайни и два двустайни апартамента. Понастоящем в сградата живеят 43 човека.

Няма обособени обекти със стопанска дейност. В сградата има изграден един асансьор, като техническото помещение за него се намира на покрива. Сутеренът е полувкопан, като в него са разположени складови помещения – мазета.

Категория на строежа: трета
Застроена площ: 331.55 кв. метра
Разгъната застроена площ: 2 589.43 кв. метра
Височина на сградата до кота корниз: 16.54 кв. мектра

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул. "Св. св. Кирил и Методий"" № 33 и №33А.

Построена е през 1989 г. и има пет етажа – 4 надземни и един полуподземен.

Сградата се състои от 2 (два) входа и 10 броя обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са 9 (девет) броя, като всички са частна собственост и 1 (един) брой обособен обект със стопанска дейност. Обособения обект със стопанска дейност е помещение от 50 кв. метра - използвано за хранителен магазин. В сградата няма изграден асансьор.

Категория на строежа: четвърта
Застроена площ: 265.86 кв. метра
Разгъната застроена площ: 1678.80 кв. метра
Височина на сградата до кота корниз: 11.75 кв. метра

За трите сградите са предвидени следните енергоспестяващи мерки и технически мерки, както следва:

⦁ топлоизолиране на външни стени, чрез полагане на топлоизолация
⦁ подмяна на съществуваща дограма (неотговаряща на изискванията за енергийна ефективност) с нова петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет. Предвидена е подмяна на дограмата на апартаментите и на общите части
⦁ топлоизолиране на покрив, чрез полагане на топло и хидроизолация
⦁ топлоизолиране на подове сутерен и еркери на тераси, чрез полагане на топлоизолация
⦁ подмяна на осветителни тела в общите части с енергоспестяващи такива
⦁ дребномащабни конструктивни дейности – в зони на обрушено бетоново покритие, ремонт и измазване на покривни комини
⦁ монтаж на система за защита от мълнии

За извършваните строително монтажни работи, по изготвени одобрени работни проекти са издадени Разрешения за строеж №128, 129 и 130 от 29.06.2016 г. по едно за всяка от трите сгради.

Изпълнител на строителството е фирма "КНД – Консулт" ООД,, а изпълнител на строителния надзор – "Рутекс" ООД.

Краен срок за изпълнение на строителните дейности – 18 декември 2017 г., според Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0174-C01

---

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0174-C01 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул. "Св. св.Кирил и Методий" №33 и 33А, ул. "Чудомир Кантарджиев" № 23, ул. "Никола Вапцаров" № 39 - град Сандански, Община Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041