Sandanski1.com

ВИДЕО. По острието на бръснача. Бързите кредити в #Сандански - кой, защо и колко си позволява да вземе ВИДЕО. По острието на бръснача. Бързите кредити в #Сандански - кой, защо и колко си позволява да вземе

ВИДЕО. Кирил Спаневиков: 1800 организирани ловци и риболовци от Сандански ще имат Ловен дом! ВИДЕО. Кирил Спаневиков: 1800 организирани ловци и риболовци от Сандански ще имат Ловен дом!

ВИДЕО. ОФК ВИДЕО. ОФК "#Вихрен", Сандански, след поредната "смяна на караула"Редакционни

ВИДЕО. Среща със Симеон Гунчев, санданчанин, завършил астрофизика във Великобритания ВИДЕО. Среща със Симеон Гунчев, санданчанин, завършил астрофизика във Великобритания

Пътуващо лятно кино в Сандански от 11 до 20 август Пътуващо лятно кино в Сандански от 11 до 20 август

Мая Манолова пред БНТ: Експлоатацията на труда в България е в пълна сила Мая Манолова пред БНТ: Експлоатацията на труда в България е в пълна сила

Кметът Кирил Котев даде символичен старт на дейностите по саниране на жилищни сгради

11 Aug 2017 :: Sandanski1.com

Той пожела на строителите спорна и успешна работа, на гражданите по-малко затруднения

В присъствието на граждани от сдруженията на собствениците от трите сгради, които ще бъдат санирани на ул. „Св. Св. Кирил и Методий, ул. „Чудомир Кантарджиев“ и ул. „Никола Вапцаров“ непосредствено до жилищният блок на ул. „Никола Вапцаров” №39 – Кметът на община Сандански – Кирил Котев, даде символичен старт на строителните дейности.

Той пожела на строителите спорна и успешна работа, на гражданите по-малко затруднения в хода на строително-монтажните работи и дълги безаварийни години на ползване след завършването им.

Граждани бяха уверени, че качеството на строителството ще бъде стриктно контролирано от експертите на строителния надзор и от експертите в Община Сандански.

За здраве и успешна работа всички присъстващи се почерпиха с традиционна сладка пита.

По проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул."Св.Св.Кирил и Методий" №33 и 33А, ул."Чудомир Кантарджиев" №23, ул. "Никола Вапцаров" №39, - град Сандански, община Сандански” изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0174-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. на 10.082017 г.
официалното събитие първа копка е част от дейност информираност и публичност по проекта обезпечаваща максимална информираност, публичност и прозрачност на проекта с помощта и на различни канали на средствата за масово осведомяване.

По този начин се създава широка обществена подкрепа за реализацията на дейностите и гарантиране на устойчивостта на резултатите на проекта.

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, частна собственост, находящи се в град Сандански, на следните адреси - ул."Св.Св.Кирил и Методий" №33 и 33А, ул."Чудомир Кантарджиев" №23, ул. "Никола Вапцаров" №39, съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020.

Целевите групи на настоящият проект са гражданите живеещи и/или ползващи жилищните сгради предмет на интервенцията, представителите на бизнеса директно участващи в реализацията на дейности по проекта, общинската администрация, както и граждани заинтересовани от реализация на енергоефективни дейности със собствено или външно финансиране.

Целите на проекта са в съответствие с основната цел на настоящата процедура - повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, както и със специфичните цели намаляване на разходите за енергия, водещо до по ниски емисии парникови газове, подобряване качеството на въздуха, удължаване на жизнения цикъл на сградите и подобряване привлекателността и традиционните функции на малките и средни градове - локaлни и микрорегионални опорни центрове в националната полицентрична система.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: осъвременени и ремонтирани три броя жилищни сгради в град Сандански - отговарящи на актуалните изисквания за енергийна ефективност и придобили нов естетически облик, водещ до подобряване на градската среда и качеството на живот в нея.

Потребността от реaлизацията на комплекса от мерки за подобряване на енергийната ефективност е свързана с недоборото им материално техническо състояние и големите енергийни загуби.

Информация за самите сгради обект на интервенция:

⦁ Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул."Чудомир Кантарджиев"№23. Сградата се състои от 1 (един) вход и 6 (шест) броя самостоятелно обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са 6 (шест) броя, като всички са частна собственост. В сградата няма обособени обекти със стопанска дейност. В сградата няма изграден асансьор.
Строителството на сградата е започнало в началото на 50-те години като еднофамилни жилищна сграда, а днешния си вид придобива след завършване на надстрояване през 1986 г.

Състои се от четири етажа и един полуподземен етаж, в който са разположени мазетата. Понастоящем в сградата живеят 17 човека
Категория на строежа: четвърта
Застроена площ: 264,23 м2
Разгъната застроена площ: 1584,92 м2

⦁ Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул."Никола Вапцаров" № 39, Жилищният блок е построен през 1980 г. чрез система на изпълнение на строителството „пакетно повдигащи се плочи”. Състои се от сутерен и шест етажа – 5 типови етажа и 1 етаж, където са разположени тавански помещения. Сградата се състои от 1 (вход) входа и 20 (двадесет) броя самостоятелно обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са 20 (двадесет) броя, като всички са частна собственост. На всеки етажи има по два тристайни и два двустайни апартамента. Понастоящем в сградата живеят 43 човека.
Няма обособени обекти със стопанска дейност. В сградата има изграден един асансьор, като техническото помещение за него се намира на покрива. Сутерена е полувкопан, като в него са разположени складови помещения – мазета.
Категория на строежа: трета
Застроена площ: 331,55 м2
Разгъната застроена площ: 2 589,43 м2
Височина на сградата до кота корниз: 16,54 м.


Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Сандански, ул. "Св.св. Кирил и Методий"" № 33 и №33А. Построена е през 1989 г. и има пет етажа – 4 надземни и един полуподземен
Сградата се състои от 2 (два) входа и 10 броя обособени обекта. От тях с жилищно предназначение са 9 (девет) броя, като всички са частна собственост и 1 (един) брой обособен обект със стопанска дейност. Обособения обект със стопанска дейност е помещение от 50 кв. метра - използвано за хранителен магазин. В сградата няма изграден асансьор.
Категория на строежа: четвърта
Застроена площ: 265,86 м2
Разгъната застроена площ: 1 678,80 м2
Височина на сградата до кота корниз: 11,75 м.

За трите сградите са предвидени следните енергоспестяващи мерки и технически мерки, както следва:
⦁ топлоизолиране на външни стени, чрез полагане на топлоизолация
⦁ подмяна на съществуваща дограма (неотговаряща на изискванията за енергийна ефективност) с нова петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет. Предвидена е подмяна на дограмата на апартаментите и на общите части
⦁ топлоизолиране на покрив, чрез полагане на топло и хидроизолация
⦁ топлоизолиране на подове сутерен и еркери на тераси, чрез полагане на топлоизолация
⦁ подмяна на осветителни тела в общите части с енергоспестяващи такива
⦁ дребномащабни конструктивни дейности – в зони на обрушено бетоново покритие, ремонт и измазване на покривни комини
⦁ монтаж на система за мълниезащита

За извършваните строително монтажни работи, по изготвени одобрени работни проекти са издадени Разрешения за строеж №128, 129 и 130 от 29.06.2016 г. по едно за всяка от трите сгради.
Изпълнител на строителството е фирма „КНД – Консулт” ООД,, а изпълнител на строителния надзор – „Рутекс” ООД.
Краен срок за изпълнение на строителните дейности – 18 декември 2017 г.

Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0174-C01

----------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0174-C01 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №33 и 33А, ул. "Чудомир Кантарджиев" № 23, ул. "Никола Вапцаров" № 39 - гр. Сандански, община Сандански“, “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3