Sandanski1.com

Учителската професия – безмерната бумащина и стрес, нежелана от младите хора

Д-р Борислав Николов, санданчанин, за разликите в здравеопазването у нас и САЩ Д-р Борислав Николов, санданчанин, за разликите в здравеопазването у нас и САЩ

ВИДЕО. 21-годишният Ивайло Цурев - с успешна футболна кариера в Германия ВИДЕО. 21-годишният Ивайло Цурев - с успешна футболна кариера в Германия

Извънредна сесия на ОбС Сандански, 11 септември

05 Sep 2018 :: Sandanski1.com

...

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.55, ал.1, т.1, чл.56, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански и взаимодействието му с общинска администрация и Писмо с вх.№ 695/03.09.2018 г. от Кирил Котев – Кмет на община Сандански

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на извънредно заседание на 11.09.2018 г. /вторник/ от 09.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Вх.№ 691/03.09.2018 г. – Предложение от Кирил Котев - Кмет на община Сандански, относно съществуването на маломерни-самостоятелни паралелки в училищата на територията на община Сандански за учебната 2018/2019 г.

2. Вх.№ 692/03.09.2018 г. – Предложение от Кирил Котев - Кмет на община Сандански, относно прием на деца от възрастова група от 2 до 3 годишна възраст /за яслена група/ в групи от друга възраст в детските градини.

3. Вх.№ 693/03.09.2018 г. – Предложение от Кирил Котев - Кмет на община Сандански, относно брой деца в групите на детските заведения на територията на община Сандански.

4. Вх.№ 694/03.09.2018 г. – Докладна записка от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно промени в структурата и дейностите на институцията Център за подкрепа за личностното развитие /ЦПЛР/ – общежитие, гр.Сандански, осигуряваща подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Сандански.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041