Sandanski1.com

ВИДЕО. 14 са вече животните в зоокъта към парк "Свети Врач" - град Сандански

http://sandanski1.com/news/data/upimages/jobs/m_manolov12.jpg Мая Манолова организира приемни в девет благоевградски общини

Фестивал на военни оркестри в град Сандански Фестивал на военни оркестри в град Сандански

Сесия на ОбС - Сандански, 19 април, дневен ред

12 Apr 2019 :: Sandanski1.com

Общински съвет – Сандански, ще има редовно заседание на 19.04.2019 г. /петък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 233/1/08.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански относно приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти, собственост на община Сандански.

3. Вх.№ 352/08.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество.

4. Вх.№ 334/04.04.2019 г . – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на общински план за действие за интегриране на етническите общности в община Сандански за 2019 г. във връзка с Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020 г.

5. Вх.№ 335/04.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на План за развитие на социалните услуги в община Сандански за 2020 г.

6. Вх.№ 338/05.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Сандански за 2019 г.

7. Вх.№ 355/09.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Български футболен съюз за изграждане на тренировъчно игрище.

8. Вх.№ 354/09.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне за безвъзмездно ползване от Сдружение „Слънце за всеки“ на втори етаж от сграда – общежитие №1, находяща се в имота на Спортно училище – гр.Сандански.

9. Вх.№ 356/09.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на обект /ГУМ/ - частна общинска собственост.

10. Вх.№ 357/09.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.

11. Вх.№ 363/10.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълнение на схемата за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане по реда на чл.56 от ЗУТ.

12. Вх.№ 323/03.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2019 г.

13. Вх.№ 336/04.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански относно изменение на План за действие за общинските концесии на община Сандански (2018-2020г.), приет с Решение № 10/31.01.2019г. на Общински съвет – Сандански.

14. Вх.№ 365/10.04.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VII, кв.60 по плана на гр.Сандански.

15. Вх.№ 324/03.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX, кв.13а по плана на село Левуново, община Сандански и построената в него сграда.

16. Вх.№ 236/19.03.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно делба на поземлен имот № 43030.40.85 в землището на с.Ладарево, община Сандански.

17. Вх.№ 340/05.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Костадин Андонов Попов, с.Хърсово.

18. Вх.№ 341/05.04.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Кръсто Илиев Ракидин, с.Джигурово.

19. Вх.№ 199/12.03.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Иван и Стоилко Атанасови, с.Плоски.

20. Вх.№ 306/29.03.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на дейностите, предвидени в Програмата за управление на отпадъците на територията на община Сандански за 2018 г.

21. Вх.№ 346/05.04.2019 г. – Писмо от Тодор Щурков – Ръководител звено „Общински инспекторат“, относно отчет за дейността на звено „Общински инспекторат“ при община Сандански, за периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

22. Вх.№ 257/25.03.2019 г. – Писмо от Павел Ерменков – Управител на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански.

23. Вх.№ 277/29.03.2019 г. – Писмо от инж.Крум Аргиров – Управител на „УВЕКС“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. на „УВЕКС“ ЕООД – гр.Сандански.

24. Вх.№ 311/01.04.2019 г. – Писмо от д-р Наташа Панайотова-Минкова – управител на „Медицински център – 1 Сандански“ ЕООД – гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Медицински център – 1 Сандански“ ЕООД – гр. Сандански.

25. Вх.№ 318/02.04.2019 г. – Писмо от д-р Огнян Митев – Изпълнителен директор на „МБАЛ – Благоевград“ АД, относно редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Благоевград“ АД.

26. Вх.№ 251/21.03.2019 г. – Отчет от Магделина Темелкова – Председател на НЧ „Яне Сандански – 1959“, с.Поленица, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ „Яне Сандански – 1959“, с.Поленица, община Сандански.

27. Вх.№ 276/28.03.2019 г. – Писмо от Лиляна Карабашева – Председател на НЧ „Слово 1922“, с.Петрово, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ „Слово 1922“, с.Петрово, община Сандански.

28. Вх.№ 300/29.03.2018 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Председател на НЧ „Отец Паисий - 1919“, гр.Сандански, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ „Отец Паисий - 1919“, гр.Сандански.

29. Вх.№ 301/29.03.2019 г. – Отчет от Величка Каталска – Председател на НЧ „Никола Вапцаров 2005“, с.Струма, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ „Никола Вапцаров 2005“, с.Струма, община Сандански.

30. Вх.№ 305/29.03.2019 г. – Писмо от Маргарита Манолева – Председател на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр.Мелник, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр.Мелник, община Сандански.

31. Вх.№ 225/18.03.2019 г. – Заявление от Антония Събева – управител „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД, относно закупуване на част от имоти – общинска собственост в землището на с.Хърсово и с.Виногради, община Сандански.

32. Вх.№ 234/19.03.2019 г. – Заявление от Георги Ризов, Янка Ризова, Антоанета Ризова-Калапиш, Илияна Тошева, Иван Ризов, Донка Станилова, Дамян Дамянов, Димитричка Андонова, Иван Андонов и Петър Андонов относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.215.585, находящ се в м.„Ранковец“ по КККР на гр.Сандански.

33. Вх.№ 304/29.03.2019 г. – Заявление от Йордан Георгиев Френгов относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 52074.11.24 и 52074.11.25, находящи се в м.„Ханище“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

34. Вх.№ 320/02.04.2019 г. – Молба от Катерина Тимова Органджиева – ул.„Банска“ № 7, гр.Сандански, относно покриване на щетите, причинени от пожар.

35. Вх.№ 339/05.04.2019 г. – Заявление от Юлия Лазарова – член на черковното настоятелство на черква „Света Неделя“, с.Дебрене, относно отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на покрива на черква „Света Неделя“, с.Дебрене, община Сандански.

36. Финансови помощи по молби на граждани.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041