Sandanski1.com

ВИДЕО. Първи ден на учебната 2019-2020 година. ПГ Яне Сандански ВИДЕО. Първи ден на учебната 2019-2020 година. ПГ "Яне Сандански"

 РЗС, Воля и Атака от Община Сандански регистрираха коалиция за участие в Местни избори 2019 РЗС, "Воля" и "Атака" от Община Сандански - в коалиция за участие в Местни избори 2019

Част от учителите у нас работят извънредно 60 часа месечно, без заплащане Част от учителите у нас работят извънредно и безплатно 60 часа месечно, твърдят синдикатите

Сесия на ОбС - Сандански, 31 май, дневен ред

27 May 2019 :: Sandanski1.com

Сесията ще разгледа Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци в община Сандански.

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,


С В И К В А М


Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 31.05.2019 г. /петък/ от 9.00 часа при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 408/07.05.2019 г. – Заповед № ОА-АК-95/02.05.2019 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 90/19.04.2019 г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 429/16.05.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите.

4. Вх.№ 435/17.05.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци в община Сандански.

5. Вх.№ 413/08.05.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно именуване на нов административен район – „Мухово“ в гр.Сандански.

6. Вх.№ 440/20.05.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на Решение № 188/31.05.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

7. Вх.№ 447/21.05.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публични търгове на терени – ПОС, и промяна в номерацията на същите по вече одобрена нова схема за разполагане от гл.архитект.

8. Вх.№ 442/21.05.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка за част от имот с идентификатор 65334.160.30, проектен номер 65334.160.83, за част от имот с идентификатор 65334.160.303, проектен номер 65334.160.82, гр.Сандански.

9. Вх.№ 443/21.05.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на части от имотите съгласно одобрен ПУП – ПП за транспортен достъп до ПИ с идентификатори 77565.33.468 и 77565.28.14 по КККР на с.Хърсово и до ПИ с идентификатор 11168.39.21 по КККР на с.Виногради и сключване на договор за учредяване право на строеж.

10. Вх.№ 446/21.05.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Георги Ников Янев, с.Малки Цалим и с.Дебрене.

11. Вх.№ 444/20.05.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР по ул.„Христо Ботев“ между осови точки: о.т.36 - о.т.64 и УПИ II, кв.27 по плана на гр.Сандански.

12. Вх.№ 430/16.05.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 57176.37.3, м.„Ранковец“ по КККР на с.Поленица, община Сандански.

13. Вх.№ 455/23.05.2019 г. – Предложение от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2019 г. на търговски дружества с общинско участие.

14. Вх.№ 424/15.05.2019 г. – Заявление от Таня Георгиева Малинова като пълномощник на Ваня Георгиева Дончева и Мариана Георгиева Димитрова относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.134.4, находящ се в м.„Смилово“ по КККР на гр.Сандански.

15. Вх.№ 423/15.05.2019 г. – Заявление от Борислав Асенов Костадинов, Виолета Асенова Котрулева, Валентина Асенова Бойчева чрез пълномощник Ярослав Илиев Янков относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 57176.43.10, находящ се в м.„Базеника“ по КККР на с.Поленица, община Сандански.

16. Вх.№ 415/08.05.2019 г. – Заявление от инж.Атанас Диманков – директор на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“ към ЮЗДП ДП Благоевград, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за обект „Нов траен горски път „Хамбарето – Пиляфа“ в землищата на с.Бождово и с.Малки Цалим, община Сандански.

17. Вх.№ 427/16.05.2019 г. – Заявление от Радослав Оряшков – управител на „ТИ ЕР СИ“ ООД, относно предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП – ПП за обект: „Водопровод за минерална вода за ПИ 43243.20.24, м.„Киселица“, по плана на с.Левуново, община Сандански“.
18. Вх.№ 183/06.03.2019 г. – Молба от Георги Смиленов Пацов относно допускане на процедура по издаване на удостоверение за търпимост и отстъпено право на строеж на гараж с идентификатор 65334.301.2835, находящ се в гр.Сандански.

19. Вх.№ 535/14.06.2018 г. – Заявление от Борис Томанов Маникатов относно отстъпено право на застроени гаражи и процедура за търпимост по чл.127 от ЗУТ в кв.120, гр.Сандански.

20. Вх.№ 418/10.05.2019 г. – Покана от д-р Илия Тонев – управител на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, относно общо събрание на съдружниците в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД.

21. Вх.№ 392/22.04.2019 г. – Докладна от настоятелството на НЧ „Просвета - 1935“, с.Катунци, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ „Просвета - 1935“, с.Катунци, община Сандански.

22. Вх.№ 448/21.05.2019 г. – Молба от Цветана Балтаджиева – директор на ДГ „Здравец“ гр.Сандански, относно закупуване или предоставяне на кола за извозване на храната до филиалните групи на ДГ „Здравец“, гр.Сандански.

23. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041