Sandanski1.com

В Археологически музей се състоя първата среща на клуб „Приятели на историята“ В Археологически музей се състоя първата среща на клуб „Приятели на историята“

I OU Св. Климент Охридски - град Сандански, приключва изпълнението на проект за 1 млн. лв. I OU "Св. Климент Охридски" - град Сандански, приключва изпълнението на проект за 1 млн. лв.

20 години Прицърковно училище 20 години Прицърковно училище "Свети благоверен Цар Петър Български", при храм "Свети Георги", град Сандански. Концерт-спектакъл

Общинска избирателна комисия Сандански установи нарушение на Изборния кодекс

03 Nov 2019 :: Sandanski1.com

...

Общинска избирателна комисия Сандански

РЕШЕНИЕ
№ 250 - МИ
Сандански, 03.11.2019

ОТНОСНО: Постъпили сигнал/жалба от СЛАВЧО НИКОЛАЕВ ПАРАПАНОВ, упълномощен представител на ПП ГЕРБ

В ОИК - Сандански са постъпили сигнали/жалби в 14.40 часа, от Славчо Николаев Парапанов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведена под №219/03.11.2019 г. във входящия регистър на ОИК и под №20 в публичния регистър на жалбите и сигналите.

В сигнала/жалба заведен под № 20 в публичния регистър, се сочи, че в СИК №8 е извършено следното нарушение: от началото на изборния ден до 15.00 часа на 03.11.2019 г. в секция №8, кандидата за общински съветник от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“- Румен Карамитов, стои вътре в изборното помещение и се легитимира, като представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, с пълномощно издадено и подписано от Зорина Николова Стоянова/упълномощен представител ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“/. При посещение на представители на ОИК Сандански /Благой Горанов и Димитър Андонов/в 15.00.ч в СИК №8, лицето Румен Карамитов , се легитимира с пълномощно в качеството му на представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“/, което каза че му е издадено от партията, на която е представител и за това влиза и стои в изборното помещение, същите факти изложени от Румен Карамитов, бяха потвърдени и от членовете на СИК №8. От проверка извършена на място се установи, че лицето не е вписано в Списъка на упълномощените представители публикуван на интернет сайта на ОИК Сандански.

Редът за вписване е указан в Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, а именно: „Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден, като списъкът се подписва и предава на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица, като в случая това е Зорина Николова Стоянова.

Отделно от това, освен че липсва в публичния регистър на упълномощените представители, лицето заяви, че е бил кандидат за общински съветник от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за местните избори за 2019г., което също е пречка да бъде представител на политическа партия, поради несъвместимост. На Карамитов му беше обяснено, че не може да влиза в изборното помещение на СИК №8, и същият доброволно напусна СИК №8.

Водена от горното, на основание чл. 87, ал.1,т.22, във връзка с чл. 124, ал.1 ИК, във връзка с чл. чл. 495, ал.1 и чл.496, ал.1 и ал.2, т.2 от Изборния кодекс и при спазване на законоустановения кворум,

Общинска избирателна комисия – Сандански


РЕШИ:


УСТАНОВЯВА нарушение на Изборния кодекс, извършено от упълномощения представител ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ от Зорина Николова Стоянова. С оглед на горното е налице нарушение на чл. 124, ал. 4 от Изборния Кодекс.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ОИК- Сандански да състави АУАН за извършено нарушение на разпоредбата на чл.124, ал.4 от ИК на Зорина Николова Стоянова упълномощен представител ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Нели Сайдосова Захариева

* Публикувано на 03.11.2019 в 17:45 часа

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041