Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

Сесия на ОбС - Сандански, 24 юни, дневен ред

23 Jun 2020 :: Sandanski1.com

...

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 24.06.2020 г. /сряда/ от 9.00 часа. Предвид указанията на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция “COVID-19“ заседанието ще се проведе в Дома на културата при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 394/03.06.2020 г. – Заповед № ОА–АК–120/02.06.2020 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 109/20.05.2020 г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 395/03.06.2020 г. – Заповед № ОА–АК–121/02.06.2020 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 111/20.05.2020 г. на Общински съвет – Сандански.

4. Вх.№ 391/29.05.2020 г. – Предложение от Младен Стоименов Тимчев – Председател на ВрК по изготвяне на нов правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

5. Вх.№ 420/12.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци в община Сандански.

6. Вх.№ 376/27.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно промяна на собствеността от публична в частна на имот, представляващ „Основен пункт за управление“/бункер/ на Гражданска защита в град Сандански.


7. Вх.№ 433/12.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно процедура за поемане на краткосрочен общински дълг, съгласно чл.13 и чл.16 от Закона за общинския дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански за мостово финансиране от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД в подкрепа изпълнението на проект на Читалище „Отец Паисий-1919“ – град Сандански и Читалище „ Емануил Васкидович-1886“-град Мелник с наименование „Сцена за трансгранична култура – Кулстейдж-2047-6с“, изпълняван от читалищата съгласно Договор № В2.6с.18 от 06.09.2019г., по Програма за сътрудничество „Интеррег V-А Гърция-България” 2014-2020 г.

8. Вх.№ 434/15.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно промяна на Решение №136 от 27 юни 2019 г. на Общински съвет-Сандански за поемане на краткосрочен общински дълг, във връзка с необходимост от удължаване срока за погасяване на главница по договор за кредит №1086/05.07.2019 г. между ФОНД „ФЛАГ“ и Община Сандански предназначен за финансиране на допустими разходи и разплащане на ДДС (възстановим данък по ЗДДС) по Проект BG16M1OP002-2.002-0013 <Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“>.

9. Вх.№ 401/09.08.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изменение на План за действие за общинските концесии на община Сандански /2018-2020г./, приет с Решение №10/31.01.2019г., актуализиран с Решение №51/06.02.2020г. на Общински съвет – Сандански.

10. Вх.№427/12.06.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно допълване списъка на имотите, предвидени за продажба –/Приложение №5/ от Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Сандански през 2020 г.

11. Вх.№ 432/12.06.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на схемата за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласувана с Решение №45/28.03.2019г.

12. Вх.№ 430/12.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем, чрез публичен търг на терен №19 – ПОС-за павилион за всички дейности и промяна в номерацията на същия по вече одобрена нова схема за разполагане от гл.архитект.

13. Вх.№ 431/12.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем, чрез публични търгове на 2 броя терени– ПОС-за разполагане на павилиони за продажба на павилиони за вестници и списания и промяна в номерацията на същите по вече одобрена нова схема за разполагане от гл.архитект.


14. Вх.№ 408/10.06.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на „Общински план за защита при бедствия“ – община Сандански.

15. Вх.№ 415/11.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общински План за действие за интеграцията на етническите общности в община Сандански за 2020 г.

16. Вх.№ 416/11.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Сандански /2020-2021/.

17. Вх.№ 417/11.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общински План за младежта 2020 г.

18. Вх.№ 358/14.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на Община Сандански относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв.34 по плана на с.Джигурово, община Сандански.

19. Вх.№ 360/14.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на Община Сандански относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV, кв.29а по плана на с.Катунци, община Сандански и построената в него сграда.

20. Вх.№ 361/14.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на Община Сандански относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II, кв.29а по плана на с. Катунци, община Сандански.

21. Вх.№ 359/14.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв.4 по плана на с.Склаве, община Сандански.

22. Вх.№ 412/11.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV, кв.36 по плана на с.Джигурово, община Сандански.

23. Вх.№ 403/09.06.2020 г. – Писмо от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно заявление с вх.№94-С2309/21.10.2019 г. от Васил Стоилов Панев, Валентин Станиславов Панев и Иван Станиславов Панев за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ III и имот пл.№448 в кв.14 по плана на с.Поленица, община Сандански.

24. Вх.№ 410/10.06.2020 г. – Предложение от Николай Димитров Шаламандов - Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на Управител на „Стройкомтранс“ ЕООД.

25. Вх.№ 3891/08.06.2020 г. – Предложение от Николай Димитров Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на отчетите за данъчното и регулаторно счетоводство за 2020 г. на „УВЕКС“ ЕООД – град Сандански, във връзка с Вх.№ 389/29.05.2020 г.

26. Вх.№ 354/11.05.2020 г. – Заявление от Струмка Костадинова Димитрова и наследници на Лиляна Костадинова Кузманова, относно изменение на действащ ПУП за имоти с идентификатори 65334.102.9 и 65334.303.6125, съгласуване на ПУП-ПРЗ за делба на поземлен имот 65334.102.9 и обособяването му на два нови УПИ-I и УПИ-II по КККР на гр.Сандански с предназначение на жилищно строителство.

27. Вх.№ 396/04.06.2020 г. – Молба от Любомира Владимирова Павлова, относно изработването на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 56839.10.15 за жилищно строителство с. Плоски, община Сандански.

28. Вх.№ 422/12.06.2020 г. – Заявление от Петя Миткова Димитрова, относно изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за транспортен достъп, ел.захранване и водопровод за поземлен имот с идентификатор 77361.49.9 с.Хотово, община Сандански.

29. Вх.№ 423/12.06.2020 г. – Заявление от Христо Ангелов Христов, относно изработване на ПУП–ПЗ за Поземлен имот с идентификатор 65334.15.34 по КККР на гр.Сандански.

30. Вх.№424/12.06.2020 г. – Заявление от Величка Ангелова Гурова , относно изработване на ПУП–ПЗ за Поземлен имот с идентификатор 65334.15.33 по КККР на гр.Сандански.

31. Вх.№425/12.06.2020 г. – Заявление от Пано Илиев Гуров и Красимир Илиев Гуров, относно изработване на ПУП–ПЗ за Поземлен имот с идентификатор 65334.95.17 по КККР на гр.Сандански.

32. Вх.№426/12.06.2020 г. – Заявление от Николай Вангелов Стойчев, относно изработване на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 20345.24.6 по КККР на с. Дебрене, община Сандански.

33. Вх.№ 428/12.06.2020 г. – Молба от Илия Тодоров Гикински – управител на дружество „Топик 2012“ ООД, относно поправка на явна фактическа грешка в КККР на гр.Сандански за поземлени имоти с идентификатори 65334.161.103, 65334.155.76 и 65334.155.77.

34. Вх.№ 374/26.05.2020 г.– Предложение от Антон Ковачев –Директор на Археологически музей – Сандански, относно изменение цената на билета за посещение в Археологически музей – Сандански и филиал Музей за историята на град Мелник и Вх.№ 414/11.06.2020 г. – Становище от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно предложение за изменение цената на таксите на музейните услуги, предлагани от Археологически музей – Сандански и филиал Музей за историята на град Мелник.

35. Вх.№ 400/08.06.2020 г. – Предложение от Нина Ръждева – Директор на ЦПЛР-Сандански, относно промяна в дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие да отпадне дейността ученическо общежитие и създаване на групи за работа по интереси.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041