Sandanski1.com

Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност? Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност?

Училищата ще станат канал за разпространение на COVID-19 към рисковите групи

БЛС: Твърденията на някои колеги-лекари за COVID-19 са обидни и лишени от професионална колегиалност

Сесия на ОбС - Сандански, 24 юни, дневен ред

23 Jun 2020 :: Sandanski1.com

...

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 24.06.2020 г. /сряда/ от 9.00 часа. Предвид указанията на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция “COVID-19“ заседанието ще се проведе в Дома на културата при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 394/03.06.2020 г. – Заповед № ОА–АК–120/02.06.2020 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 109/20.05.2020 г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 395/03.06.2020 г. – Заповед № ОА–АК–121/02.06.2020 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 111/20.05.2020 г. на Общински съвет – Сандански.

4. Вх.№ 391/29.05.2020 г. – Предложение от Младен Стоименов Тимчев – Председател на ВрК по изготвяне на нов правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

5. Вх.№ 420/12.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци в община Сандански.

6. Вх.№ 376/27.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно промяна на собствеността от публична в частна на имот, представляващ „Основен пункт за управление“/бункер/ на Гражданска защита в град Сандански.


7. Вх.№ 433/12.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно процедура за поемане на краткосрочен общински дълг, съгласно чл.13 и чл.16 от Закона за общинския дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански за мостово финансиране от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД в подкрепа изпълнението на проект на Читалище „Отец Паисий-1919“ – град Сандански и Читалище „ Емануил Васкидович-1886“-град Мелник с наименование „Сцена за трансгранична култура – Кулстейдж-2047-6с“, изпълняван от читалищата съгласно Договор № В2.6с.18 от 06.09.2019г., по Програма за сътрудничество „Интеррег V-А Гърция-България” 2014-2020 г.

8. Вх.№ 434/15.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно промяна на Решение №136 от 27 юни 2019 г. на Общински съвет-Сандански за поемане на краткосрочен общински дълг, във връзка с необходимост от удължаване срока за погасяване на главница по договор за кредит №1086/05.07.2019 г. между ФОНД „ФЛАГ“ и Община Сандански предназначен за финансиране на допустими разходи и разплащане на ДДС (възстановим данък по ЗДДС) по Проект BG16M1OP002-2.002-0013 <Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“>.

9. Вх.№ 401/09.08.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изменение на План за действие за общинските концесии на община Сандански /2018-2020г./, приет с Решение №10/31.01.2019г., актуализиран с Решение №51/06.02.2020г. на Общински съвет – Сандански.

10. Вх.№427/12.06.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно допълване списъка на имотите, предвидени за продажба –/Приложение №5/ от Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Сандански през 2020 г.

11. Вх.№ 432/12.06.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на схемата за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласувана с Решение №45/28.03.2019г.

12. Вх.№ 430/12.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем, чрез публичен търг на терен №19 – ПОС-за павилион за всички дейности и промяна в номерацията на същия по вече одобрена нова схема за разполагане от гл.архитект.

13. Вх.№ 431/12.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем, чрез публични търгове на 2 броя терени– ПОС-за разполагане на павилиони за продажба на павилиони за вестници и списания и промяна в номерацията на същите по вече одобрена нова схема за разполагане от гл.архитект.


14. Вх.№ 408/10.06.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на „Общински план за защита при бедствия“ – община Сандански.

15. Вх.№ 415/11.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общински План за действие за интеграцията на етническите общности в община Сандански за 2020 г.

16. Вх.№ 416/11.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Сандански /2020-2021/.

17. Вх.№ 417/11.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общински План за младежта 2020 г.

18. Вх.№ 358/14.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на Община Сандански относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв.34 по плана на с.Джигурово, община Сандански.

19. Вх.№ 360/14.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на Община Сандански относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV, кв.29а по плана на с.Катунци, община Сандански и построената в него сграда.

20. Вх.№ 361/14.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на Община Сандански относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II, кв.29а по плана на с. Катунци, община Сандански.

21. Вх.№ 359/14.05.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв.4 по плана на с.Склаве, община Сандански.

22. Вх.№ 412/11.06.2020 г. - Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV, кв.36 по плана на с.Джигурово, община Сандански.

23. Вх.№ 403/09.06.2020 г. – Писмо от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно заявление с вх.№94-С2309/21.10.2019 г. от Васил Стоилов Панев, Валентин Станиславов Панев и Иван Станиславов Панев за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ III и имот пл.№448 в кв.14 по плана на с.Поленица, община Сандански.

24. Вх.№ 410/10.06.2020 г. – Предложение от Николай Димитров Шаламандов - Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на Управител на „Стройкомтранс“ ЕООД.

25. Вх.№ 3891/08.06.2020 г. – Предложение от Николай Димитров Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на отчетите за данъчното и регулаторно счетоводство за 2020 г. на „УВЕКС“ ЕООД – град Сандански, във връзка с Вх.№ 389/29.05.2020 г.

26. Вх.№ 354/11.05.2020 г. – Заявление от Струмка Костадинова Димитрова и наследници на Лиляна Костадинова Кузманова, относно изменение на действащ ПУП за имоти с идентификатори 65334.102.9 и 65334.303.6125, съгласуване на ПУП-ПРЗ за делба на поземлен имот 65334.102.9 и обособяването му на два нови УПИ-I и УПИ-II по КККР на гр.Сандански с предназначение на жилищно строителство.

27. Вх.№ 396/04.06.2020 г. – Молба от Любомира Владимирова Павлова, относно изработването на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 56839.10.15 за жилищно строителство с. Плоски, община Сандански.

28. Вх.№ 422/12.06.2020 г. – Заявление от Петя Миткова Димитрова, относно изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за транспортен достъп, ел.захранване и водопровод за поземлен имот с идентификатор 77361.49.9 с.Хотово, община Сандански.

29. Вх.№ 423/12.06.2020 г. – Заявление от Христо Ангелов Христов, относно изработване на ПУП–ПЗ за Поземлен имот с идентификатор 65334.15.34 по КККР на гр.Сандански.

30. Вх.№424/12.06.2020 г. – Заявление от Величка Ангелова Гурова , относно изработване на ПУП–ПЗ за Поземлен имот с идентификатор 65334.15.33 по КККР на гр.Сандански.

31. Вх.№425/12.06.2020 г. – Заявление от Пано Илиев Гуров и Красимир Илиев Гуров, относно изработване на ПУП–ПЗ за Поземлен имот с идентификатор 65334.95.17 по КККР на гр.Сандански.

32. Вх.№426/12.06.2020 г. – Заявление от Николай Вангелов Стойчев, относно изработване на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 20345.24.6 по КККР на с. Дебрене, община Сандански.

33. Вх.№ 428/12.06.2020 г. – Молба от Илия Тодоров Гикински – управител на дружество „Топик 2012“ ООД, относно поправка на явна фактическа грешка в КККР на гр.Сандански за поземлени имоти с идентификатори 65334.161.103, 65334.155.76 и 65334.155.77.

34. Вх.№ 374/26.05.2020 г.– Предложение от Антон Ковачев –Директор на Археологически музей – Сандански, относно изменение цената на билета за посещение в Археологически музей – Сандански и филиал Музей за историята на град Мелник и Вх.№ 414/11.06.2020 г. – Становище от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно предложение за изменение цената на таксите на музейните услуги, предлагани от Археологически музей – Сандански и филиал Музей за историята на град Мелник.

35. Вх.№ 400/08.06.2020 г. – Предложение от Нина Ръждева – Директор на ЦПЛР-Сандански, относно промяна в дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие да отпадне дейността ученическо общежитие и създаване на групи за работа по интереси.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041