Sandanski1.com

ВИДЕО. Колосален урок по човечност поднесе Сандански. Подкрепа за Златка Анастасова ВИДЕО. Колосален урок по човечност поднесе Сандански. Подкрепа за Златка Анастасова

Рump Track - това искат момчетата, които карат велосипеди по Главната в Сандански. Чуйте ги... ВИДЕО. Рump Track - това искат момчетата, които карат велосипеди по Главната в Сандански

Кирил Ханджийски - Гулит: Проблемът с приема на първокласници в Сандански е страшен Кирил Ханджийски - Гулит: Проблемът с приема на първокласници в Сандански е страшен

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

Живеещите под наем в България стават все повече

214 нови читатели в Детския отдел на библиотеката в Сандански

Омбудсманът обяви, че ще подаде оставка, ако законопроектът й за личната помощ бъде приет

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи на ЗПГ, Сандански, грамота за трето място по проект "Здрава храна, здраво тяло"

За първи път в Петрич ще се състои международен фестивал на електронната музика и стрийт арт

ВИДЕО. Санирана частна жилищна сграда в Сандански, кв "Изгрев", ул. "Сирма Войвода"

СНИМКИ. Ето как община Сандански посреща туристите, избрали да пътуват с БДЖ

Шивашка фирма, намираща се в село Струмяни, търси да назначи служител с добър гръцки език и компютърна грамотност

ИЗБОРИ'15

Отново отвори врати Аджев хан - носител на наградата Най-добър семеен хотел на 2008 година Отново отвори врати "Аджев хан" - носител на наградата "Най-добър семеен #хотел на 2008 година”

ПОКАНА. І ОУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на концерт и изложба на тема „Довиждане, но не сбогом“

Заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански"

Заключителна конференция по проект ПОКАНА: Заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански"

ВИДЕО. В Сандански отвори врати нов магазин за кафе, алкохол, цигари и захарни изделия ВИДЕО. В Сандански отвори врати нов магазин за кафе, алкохол, цигари и захарни изделия

Сандански: Спортно училище обяви прием за учебната 2018-2019 година Сандански: Спортно училище обяви прием за учебната 2018-2019 година

Заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански"

29 May 2018 :: Sandanski1.com

Бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община СанданскиДнес, 29 май, в Заседателната зала на Общински съвет - Сандански, бяха представени приключилите дейности, както и екипът, който работи по проект "Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".В присъствието на част от ръководството на община Сандански екипът отчете дейностите, продължителността и общата стойност на проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".

Успешната реализация на проекта повиши енергийната ефективност в сградите на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански, с което се намалиха разходите за енергия и крайното енергийно потребление.

1. Като част от енергоспестяващите мерки в хода на строителството бяха подменени всички дограми, неотговарящи на изискванията на енергийната ефективност, извършено топлинно изолиране на външните стени на сградите, топлинно изолиране на конструкциите на типовете покрив и еркери.

2. По Част "Електрическа" от техническия проект бяха подменени ел. таблата и съоръженията към тях, изцяло подменени осветителните тела с нови - енергийно ефективни, заземителнита и мълниезащитната инсталация.

3. По Част "Пожароизвестяване". Бе изградена цялостна пожароизвестителна система със съответните датчици, сигнализации, както и централа за управление и мониторинг.

4. По Част "Отопление, вентилация и климатизация". Бяха подменени инсталациите за радиаторното отопление, изградени соларни системи, вентилационни инсталации за гаражните клетки, както и беше обновено и оборудвано котелното помещение с нов газов котел и газонафтова горелка.

5. По Част "В и К". Бе подменена хоризонталната и вертикалната водопроводна инсталация, с монтаж на нови полипропиленови тръби със съответната топлоизолация към тях, както и подмяна на вертикалните канализационни клонове.

Осигурено е по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

Обща стойност на проекта: 845 807.20 лева
Съфинансиране от ЕФРР: 708 736.12 лева
Национално съфинансиране: 125 071.08 лева
Собствен принос: 12 000.00 лева.
След успешното приключване на проекта една важна за всички жители обществена сграда придоби нов, съвременен облик.


---

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3