Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

НСИ отчете увеличение на цените на храни и услуги

НАП: Търговците укриват оборот за 1 млрд. лева

Община Сандански осигури работа на хора в неравностойно положение

Йордан Янчев и Божидар Граматиков са спортист и треньор №1 на Община Сандански за 2018 година

ВИДЕО. Яне Петков - Човекът Амфибия, получи специален плакет

Принудителен труд и глоба за нападение над лекар

ЕП предлага мерки срещу антиромските настроения

Над половината от епилептиците у нас са деца

ИЗБОРИ'15

Еxtreme window cleaning - Сандански, почиства прозорци на домове и офиси! Еxtreme window cleaning - Сандански, почиства прозорци на домове и офиси!

От 14 до 17 февруари Винарска изба От 14 до 17 февруари Винарска изба "Златен Рожен" отваря вратите си за посетители

Видео, ПРОФИЛИ. Първият ни гост е д-р Борислав Николов, санданчанин Видео, ПРОФИЛИ. Първият ни гост е д-р Борислав Николов, санданчанин

ERA Sport, собственост на сем. Бойка, Пламен, Екатерина и Никола Мицански, e най-новият в град Сандански магазин за спортни артикули ERA Sport, собственост на сем. Бойка, Пламен, Екатерина и Никола Мицански, e най-новият в град Сандански магазин за спортни артикули

Апартамент за продажба в град Сандански. Жилищна площ - 85 кв. м Апартамент за продажба в град Сандански. Жилищна площ - 85 кв. м

AQUASUN се нарича най-новият и съвременен СПА център в град Сандански AQUASUN се нарича най-новият и съвременен СПА център в град Сандански

Заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански"

29 May 2018 :: Sandanski1.com

Бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община СанданскиДнес, 29 май, в Заседателната зала на Общински съвет - Сандански, бяха представени приключилите дейности, както и екипът, който работи по проект "Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".В присъствието на част от ръководството на община Сандански екипът отчете дейностите, продължителността и общата стойност на проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".

Успешната реализация на проекта повиши енергийната ефективност в сградите на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански, с което се намалиха разходите за енергия и крайното енергийно потребление.

1. Като част от енергоспестяващите мерки в хода на строителството бяха подменени всички дограми, неотговарящи на изискванията на енергийната ефективност, извършено топлинно изолиране на външните стени на сградите, топлинно изолиране на конструкциите на типовете покрив и еркери.

2. По Част "Електрическа" от техническия проект бяха подменени ел. таблата и съоръженията към тях, изцяло подменени осветителните тела с нови - енергийно ефективни, заземителнита и мълниезащитната инсталация.

3. По Част "Пожароизвестяване". Бе изградена цялостна пожароизвестителна система със съответните датчици, сигнализации, както и централа за управление и мониторинг.

4. По Част "Отопление, вентилация и климатизация". Бяха подменени инсталациите за радиаторното отопление, изградени соларни системи, вентилационни инсталации за гаражните клетки, както и беше обновено и оборудвано котелното помещение с нов газов котел и газонафтова горелка.

5. По Част "В и К". Бе подменена хоризонталната и вертикалната водопроводна инсталация, с монтаж на нови полипропиленови тръби със съответната топлоизолация към тях, както и подмяна на вертикалните канализационни клонове.

Осигурено е по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

Обща стойност на проекта: 845 807.20 лева
Съфинансиране от ЕФРР: 708 736.12 лева
Национално съфинансиране: 125 071.08 лева
Собствен принос: 12 000.00 лева.
След успешното приключване на проекта една важна за всички жители обществена сграда придоби нов, съвременен облик.


---

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3