Sandanski1.com

ВИДЕО. Околовръстното, Сандански. Поглед от земята ВИДЕО. Околовръстното, Сандански. Поглед от земята

ВИДЕО. Избитите български училища - порното на ВИДЕО. Избитите български училища - порното на "демокрацията". Цапарево

ВИДЕО. Околовръстното, Сандански. Поглед с окото на дрон ВИДЕО. Околовръстното, Сандански. Поглед с окото на дрон

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

МВР няма да събира ненужни данни за хората

96 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

Зоран Заев отговори: С България изграждаме искрено приятелство и сътрудничество

75 годишна жена от Петрич стана жертва на телефонна измама

На АМ "Струма" (в участъка Ново Делчево – Кулата) се извършват ремонтни дейности и косене на тревни площи

Хотелиерите с 15 месеца срок да приведат басейните според изискванията за безопасност

Опасни жици в парка на Сандански. Кой?

Земляческа среща в село Кашина. Специален гост ще бъде Володя Стоянов

ИЗБОРИ'15

ОБЯВА. Ледър Уъркс ЕООД, град Сандански, търси работници за изработка на кожени изделия ОБЯВА. Ледър Уъркс ЕООД, град Сандански, търси работници за изработка на кожени изделия

Фирма ЕТ Илия Цурев, Сандански, търси да назначи работници за производство на мебели Фирма ЕТ "Илия Цурев", Сандански, търси да назначи работници за производство на мебели

Сандански. Ново! Поръчайте за вкъщи! Пиле на жар, пилешки бутчета и крилца на жар Сандански. Ново! Поръчайте за вкъщи! Пиле на жар, пилешки бутчета и крилца на жар

В Сандански се продава парцел с площ 469 кв. м. В Сандански се продава парцел с площ 469 кв. м.

Вили Тегова, Сандански, флорист - декорация с цветя Вили Тегова, Сандански, флорист - декорация с цветя

Шивашка фирма, намираща се в село Струмяни, търси да назначи служител

Заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански"

29 May 2018 :: Sandanski1.com

Бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община СанданскиДнес, 29 май, в Заседателната зала на Общински съвет - Сандански, бяха представени приключилите дейности, както и екипът, който работи по проект "Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".В присъствието на част от ръководството на община Сандански екипът отчете дейностите, продължителността и общата стойност на проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".

Успешната реализация на проекта повиши енергийната ефективност в сградите на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански, с което се намалиха разходите за енергия и крайното енергийно потребление.

1. Като част от енергоспестяващите мерки в хода на строителството бяха подменени всички дограми, неотговарящи на изискванията на енергийната ефективност, извършено топлинно изолиране на външните стени на сградите, топлинно изолиране на конструкциите на типовете покрив и еркери.

2. По Част "Електрическа" от техническия проект бяха подменени ел. таблата и съоръженията към тях, изцяло подменени осветителните тела с нови - енергийно ефективни, заземителнита и мълниезащитната инсталация.

3. По Част "Пожароизвестяване". Бе изградена цялостна пожароизвестителна система със съответните датчици, сигнализации, както и централа за управление и мониторинг.

4. По Част "Отопление, вентилация и климатизация". Бяха подменени инсталациите за радиаторното отопление, изградени соларни системи, вентилационни инсталации за гаражните клетки, както и беше обновено и оборудвано котелното помещение с нов газов котел и газонафтова горелка.

5. По Част "В и К". Бе подменена хоризонталната и вертикалната водопроводна инсталация, с монтаж на нови полипропиленови тръби със съответната топлоизолация към тях, както и подмяна на вертикалните канализационни клонове.

Осигурено е по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

Обща стойност на проекта: 845 807.20 лева
Съфинансиране от ЕФРР: 708 736.12 лева
Национално съфинансиране: 125 071.08 лева
Собствен принос: 12 000.00 лева.
След успешното приключване на проекта една важна за всички жители обществена сграда придоби нов, съвременен облик.


---

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3