Sandanski1.com

ВИДЕО. За бъдещия Клуб ЛИК в град Сандански ВИДЕО. За бъдещия Клуб ЛИК в град Сандански

Реставрация на православен храм ВИДЕО. Реставрация на православен храм "Свети Георги", град Сандански

ОФК Вихрен - град Сандански, организира футболен турнир за деца от пет възрастови групи ОФК "Вихрен" - град Сандански, организира футболен турнир за деца от пет възрастови групи

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

За втори път Кресна излезе на протест

Затвор и принудителен труд за замърсяването на въздуха

С 5 месеца предсрочно ще бъде пуснат участъкът от Кресна до Сандански на АМ "Струма"

Планирани прекъсвани на електроснабдяването в Община Сандански, до 12 декември

ПГ “Яне #Сандански” е единственото училище от Област Благоевград, отличено с приз за цялостно качествено изпълнение на проект по Програма “Еразъм+”

Три четвърти от младите в Македония обмислят да емигрират, сочи изследване

От ноември в Община Сандански са назначени 32 безработни лица над 29 години

Общински коледен турнир по шахмат под егидата на кмета на Община Сандански

ИЗБОРИ'15

Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на  сгради Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради

Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на  сгради Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0174-C01 ”Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради

AQUASUN се нарича най-новият и съвременен СПА център в град Сандански AQUASUN се нарича най-новият и съвременен СПА център в град Сандански

Трио десерти в ресторант Sinti Сандански, хотел Vila Sintica! Трио десерти в ресторант Sinti Сандански, хотел Vila Sintica!

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+ Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

Туристическо дружество Туристическо дружество "Еделвайс", Сандански, отпразнува в събота своята 95-годишнина

Заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански"

29 May 2018 :: Sandanski1.com

Бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община СанданскиДнес, 29 май, в Заседателната зала на Общински съвет - Сандански, бяха представени приключилите дейности, както и екипът, който работи по проект "Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".В присъствието на част от ръководството на община Сандански екипът отчете дейностите, продължителността и общата стойност на проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански".

Успешната реализация на проекта повиши енергийната ефективност в сградите на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански, с което се намалиха разходите за енергия и крайното енергийно потребление.

1. Като част от енергоспестяващите мерки в хода на строителството бяха подменени всички дограми, неотговарящи на изискванията на енергийната ефективност, извършено топлинно изолиране на външните стени на сградите, топлинно изолиране на конструкциите на типовете покрив и еркери.

2. По Част "Електрическа" от техническия проект бяха подменени ел. таблата и съоръженията към тях, изцяло подменени осветителните тела с нови - енергийно ефективни, заземителнита и мълниезащитната инсталация.

3. По Част "Пожароизвестяване". Бе изградена цялостна пожароизвестителна система със съответните датчици, сигнализации, както и централа за управление и мониторинг.

4. По Част "Отопление, вентилация и климатизация". Бяха подменени инсталациите за радиаторното отопление, изградени соларни системи, вентилационни инсталации за гаражните клетки, както и беше обновено и оборудвано котелното помещение с нов газов котел и газонафтова горелка.

5. По Част "В и К". Бе подменена хоризонталната и вертикалната водопроводна инсталация, с монтаж на нови полипропиленови тръби със съответната топлоизолация към тях, както и подмяна на вертикалните канализационни клонове.

Осигурено е по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

Обща стойност на проекта: 845 807.20 лева
Съфинансиране от ЕФРР: 708 736.12 лева
Национално съфинансиране: 125 071.08 лева
Собствен принос: 12 000.00 лева.
След успешното приключване на проекта една важна за всички жители обществена сграда придоби нов, съвременен облик.


---

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-2.001-0077-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – град Сандански, община Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3