Sandanski1.com

ВИДЕО. За бъдещия Клуб ЛИК в град Сандански ВИДЕО. За бъдещия Клуб ЛИК в град Сандански

Реставрация на православен храм ВИДЕО. Реставрация на православен храм "Свети Георги", град Сандански

ОФК Вихрен - град Сандански, организира футболен турнир за деца от пет възрастови групи ОФК "Вихрен" - град Сандански, организира футболен турнир за деца от пет възрастови групи

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

За втори път Кресна излезе на протест

Затвор и принудителен труд за замърсяването на въздуха

С 5 месеца предсрочно ще бъде пуснат участъкът от Кресна до Сандански на АМ "Струма"

Планирани прекъсвани на електроснабдяването в Община Сандански, до 12 декември

ПГ “Яне #Сандански” е единственото училище от Област Благоевград, отличено с приз за цялостно качествено изпълнение на проект по Програма “Еразъм+”

Три четвърти от младите в Македония обмислят да емигрират, сочи изследване

От ноември в Община Сандански са назначени 32 безработни лица над 29 години

Общински коледен турнир по шахмат под егидата на кмета на Община Сандански

ИЗБОРИ'15

Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на  сгради Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради

Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на  сгради Заключителна конференция по проект Проект: BG16RFOP001-2.001-0174-C01 ”Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради

AQUASUN се нарича най-новият и съвременен СПА център в град Сандански AQUASUN се нарича най-новият и съвременен СПА център в град Сандански

Трио десерти в ресторант Sinti Сандански, хотел Vila Sintica! Трио десерти в ресторант Sinti Сандански, хотел Vila Sintica!

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+ Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

Туристическо дружество Туристическо дружество "Еделвайс", Сандански, отпразнува в събота своята 95-годишнина

Сесия на ОбС - Сандански, 22 ноември, дневен ред

16 Nov 2018 :: Sandanski1.com

...

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 22.11.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 874/13.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отпадане на предназначението за публична общинска собственост на имот с идентификатор 65334.300.5412 и обявяване за частна общинска собственост.

3. Вх.№ 851/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач”, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

4. Вх.№ 850/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Цялостна реконструкция на сградата на Читалището в село Склаве в УПИ I, кв.25, с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/ кино салон“.

5. Вх.№ 852/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Основно обновяване и рехабилитация на сградата на читалището в село Поленица, находящо се в УПИ IX, кв.13 по плана на селото и облагородяване на прилежащата дворна площ за удовлетворяване на местните жители“.

6. Вх.№ 856/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги ”.

7. Вх.№ 853/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура - BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект „Подобряване на съществуващ общински път IV клас, свързващ селата Джигурово и Поленица”.

8. Вх.№ 854/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в дворното пространство на Спортно училище, гр. Сандански“.

9. Вх.№ 855/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Реконструкция на спортното игрище на III-то Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сандански“.

10. Вх.№ 842/08.11.2018 г. – Предложение от Божидар Граматиков – Председател на Плувен клуб – Сандански, относно кандидатстване с проект „Спортно оборудване за нуждите на Плувен клуб – Сандански с цел постигане на високи спортни резултати на републикански и международни първенства“.

11. Вх.№ 834/05.11.2018 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Председател на НЧ „Отец Паисий – 1919“, гр.Сандански, относно кандидатстване за финансиране с проектно предложение „Развитие и подкрепа на културата и културния живот в община Сандански чрез закупуване на оборудване за повишаване качеството на услугите и културните дейности на НЧ „Отец Паисий – 1919“ – Сандански“.

12. Вх.№ 866/13.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно съгласуване и одобряване на ПУП – ПРЗ за м. „Манастирчето“, землището на гр.Сандански.

13. Вх.№ 864/13.11.2018 г. - Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2018 г.

14. Вх.№ 871/13.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот – частна общинска собственост – идеални части от УПИ VIII, кв.11 по плана на с.Лешница, община Сандански.

15. Вх.№ 872/13.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на Андреа Андонов Чепандов, с.Виногради и с.Хърсово.

16. Вх.№ 873/13.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Атанас Димитров Мутлешов, с.Виногради.

17. Вх.№ 724/17.09.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изменение на дворищно-регулационен план по взаимно съгласие в м. „Нишан таши“ по КККР на град Сандански.

18. Вх.№ 844/09.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР за ПИ 65334.202.127 и част от ПИ 65334.202.69 и образуване на нов УПИ II – 65334.202.127; 65334.202.69 в землището на гр.Сандански.

19. Вх.№ 862/12.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за „Оптично кабелно захранване на базова станция SO1602, сградата на ТВРТС „Сандански“, гр. Сандански.

20. Вх.№ 863/12.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за „Оптично кабелно захранване на базова станция SO1789, гр. Сандански.

21. Вх.№ 865/13.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР за УПИ I-131 и УПИ II-131, кв.14 по плана на с.Дебрене, община Сандански.

22. Вх.№ 823/30.10.2018 г. – Молба от арх.Васка Терзиева – пълномощник на „Асконе 2007“ ООД с управител Иванка Кирилова Терзиева, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.111.6, находящ се в м.„Адажика“, землището на гр.Сандански.

23. Вх.№ 826/31.10.2018 г. – Заявление от Румен Воденов – управител на „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД и „АЙ ЕС ДЖИ“ ООД, относно предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП – ПП за транспортна връзка за КОО – крайпътно обслужващи обекти в УПИ I – 438, кв.42 с идентификатор 43243.61.4 и УПИ 036001 с идентификатор 43243.36.1, м.„Банята“ по плана на с.Левуново, община Сандански.

24. Вх.№ 848/09.11.2018 г. – Заявление от Благой Георгиев Цеков относно съгласие за свързано застрояване между имот с идентификатор 57176.64.109 – собственост на заявителя, и имот с пл.№ 111 – общинска собственост, находящи се в м.„Друма“, землището на с.Поленица, община Сандански и обособяване на част от ПИ 111 като общински обслужващ път – тупик.

25. Вх.№ 857/12.11.2018 г. – Докладна записка от Георги Батев – Председател на ПК по предотвратяване и установяване конфликт на интереси, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сандански.

26. Вх.№ 859/12.11.2018 г. – Писмо от Тодор Щурков – Ръководител звено „Общински инспекторат“, относно отчет за дейността на звено „Общински инспекторат“ при община Сандански, за периода 01.08.2018 г. до ноември 2018 г.

27. Вх.№ 680/24.08.2018 г. – Протест от Окръжна прокуратура – Благоевград против Наредбата за реда за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и регистрация на домашни кучета на територията на община Сандански.

28. Финансови помощи по молби на граждани.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3