Sandanski1.com

СНИМКИ. Випуск 2019 на Профилирана гимназия СНИМКИ. Випуск 2019 на Профилирана гимназия "Яне Сандански"

Да бъдем приятели – благотворителен концерт в ДГ "Пролет"

Спортното училище в Сандански днес изпрати Випуск 2019. Аитуриентите Николай МарковСпортното училище в Сандански днес изпрати Випуск 2019. Директорът Н. Марков поздрави абитуриентите

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

Обществено обсъждане на химн на Община Сандански, 27 май

Край на пластмасовите изделия за еднократна употреба от 2021

Ретроспективна изложба на художника Кирил Божкилов, посветена на неговата 70-годишнина и половин вековна творческа дейнос

Гърция драстично намали ДДС за някои стоки и услуги

Средната заплата в ИТ сектора вече е почти 3000 лева

Швейцария премахна всички ограничения за българи

Община Сандански е представена на туристическото изложение "Уикенд туризъм Русе"

Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски“ обяви прием. Специални условия за ученици от Община Сандански!

ИЗБОРИ'15

НОВО в град Сандански! Вече работи автомивка НОВО в град Сандански! Вече работи автомивка "Рибката"!

Профилирана гимназия Профилирана гимназия "Яне Сандански" обяви прием за учебната 2019-2020 година

Кандидатът за евродепутат от листата на ВМРО Ангел Джамбазки включи град Сандански в предизборната си обиколка ВИДЕО. Кандидатът за евродепутат от листата на ВМРО Ангел Джамбазки включи град Сандански в предизборната си обиколка

Заключителна пресконференция по проект за енергийна ефективност на група частни жилищни сгради в Община Сандански Заключителна пресконференция по проект за енергийна ефективност на група частни жилищни сгради в Община Сандански

Спортно училище - град Сандански, обяви прием за учебната 2019-2020 година Спортно училище - град Сандански, обяви прием за учебната 2019-2020 година

Руски културно-информационен център открива курсове по руски език в град Сандански и град Петрич Руски културно-информационен център открива курсове по руски език в град Сандански и град Петрич

Сесия на ОбС - Сандански, 22 ноември, дневен ред

16 Nov 2018 :: Sandanski1.com

...

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 22.11.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 874/13.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отпадане на предназначението за публична общинска собственост на имот с идентификатор 65334.300.5412 и обявяване за частна общинска собственост.

3. Вх.№ 851/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач”, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

4. Вх.№ 850/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Цялостна реконструкция на сградата на Читалището в село Склаве в УПИ I, кв.25, с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/ кино салон“.

5. Вх.№ 852/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Основно обновяване и рехабилитация на сградата на читалището в село Поленица, находящо се в УПИ IX, кв.13 по плана на селото и облагородяване на прилежащата дворна площ за удовлетворяване на местните жители“.

6. Вх.№ 856/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги ”.

7. Вх.№ 853/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура - BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект „Подобряване на съществуващ общински път IV клас, свързващ селата Джигурово и Поленица”.

8. Вх.№ 854/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в дворното пространство на Спортно училище, гр. Сандански“.

9. Вх.№ 855/12.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с кандидатстване на община Сандански по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ относно подаване на проект: „Реконструкция на спортното игрище на III-то Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сандански“.

10. Вх.№ 842/08.11.2018 г. – Предложение от Божидар Граматиков – Председател на Плувен клуб – Сандански, относно кандидатстване с проект „Спортно оборудване за нуждите на Плувен клуб – Сандански с цел постигане на високи спортни резултати на републикански и международни първенства“.

11. Вх.№ 834/05.11.2018 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Председател на НЧ „Отец Паисий – 1919“, гр.Сандански, относно кандидатстване за финансиране с проектно предложение „Развитие и подкрепа на културата и културния живот в община Сандански чрез закупуване на оборудване за повишаване качеството на услугите и културните дейности на НЧ „Отец Паисий – 1919“ – Сандански“.

12. Вх.№ 866/13.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно съгласуване и одобряване на ПУП – ПРЗ за м. „Манастирчето“, землището на гр.Сандански.

13. Вх.№ 864/13.11.2018 г. - Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2018 г.

14. Вх.№ 871/13.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот – частна общинска собственост – идеални части от УПИ VIII, кв.11 по плана на с.Лешница, община Сандански.

15. Вх.№ 872/13.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на Андреа Андонов Чепандов, с.Виногради и с.Хърсово.

16. Вх.№ 873/13.11.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Атанас Димитров Мутлешов, с.Виногради.

17. Вх.№ 724/17.09.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изменение на дворищно-регулационен план по взаимно съгласие в м. „Нишан таши“ по КККР на град Сандански.

18. Вх.№ 844/09.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР за ПИ 65334.202.127 и част от ПИ 65334.202.69 и образуване на нов УПИ II – 65334.202.127; 65334.202.69 в землището на гр.Сандански.

19. Вх.№ 862/12.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за „Оптично кабелно захранване на базова станция SO1602, сградата на ТВРТС „Сандански“, гр. Сандански.

20. Вх.№ 863/12.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за „Оптично кабелно захранване на базова станция SO1789, гр. Сандански.

21. Вх.№ 865/13.11.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР за УПИ I-131 и УПИ II-131, кв.14 по плана на с.Дебрене, община Сандански.

22. Вх.№ 823/30.10.2018 г. – Молба от арх.Васка Терзиева – пълномощник на „Асконе 2007“ ООД с управител Иванка Кирилова Терзиева, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.111.6, находящ се в м.„Адажика“, землището на гр.Сандански.

23. Вх.№ 826/31.10.2018 г. – Заявление от Румен Воденов – управител на „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД и „АЙ ЕС ДЖИ“ ООД, относно предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП – ПП за транспортна връзка за КОО – крайпътно обслужващи обекти в УПИ I – 438, кв.42 с идентификатор 43243.61.4 и УПИ 036001 с идентификатор 43243.36.1, м.„Банята“ по плана на с.Левуново, община Сандански.

24. Вх.№ 848/09.11.2018 г. – Заявление от Благой Георгиев Цеков относно съгласие за свързано застрояване между имот с идентификатор 57176.64.109 – собственост на заявителя, и имот с пл.№ 111 – общинска собственост, находящи се в м.„Друма“, землището на с.Поленица, община Сандански и обособяване на част от ПИ 111 като общински обслужващ път – тупик.

25. Вх.№ 857/12.11.2018 г. – Докладна записка от Георги Батев – Председател на ПК по предотвратяване и установяване конфликт на интереси, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сандански.

26. Вх.№ 859/12.11.2018 г. – Писмо от Тодор Щурков – Ръководител звено „Общински инспекторат“, относно отчет за дейността на звено „Общински инспекторат“ при община Сандански, за периода 01.08.2018 г. до ноември 2018 г.

27. Вх.№ 680/24.08.2018 г. – Протест от Окръжна прокуратура – Благоевград против Наредбата за реда за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и регистрация на домашни кучета на територията на община Сандански.

28. Финансови помощи по молби на граждани.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3